PLA DE VOLUNTARIAT DE TONA

Aquest Pla de Voluntariat ha de servir per detectar persones que vulguin ser voluntàries. Definir els diferents processos necessaris : captació i selecció, acollida, incorporació, formació, acompanyament i per últim desvinculació.

Tot i que Tona ja compta amb algunes estructures molt definides de voluntariat i arrel de les accions d’ajuda que es van realitzar durnat la COVID, s’ha treballat per ampliar les accions d ‘ajut i col·laboració al municipi.


FASES DEL PLA DE VOLUNTARIAT

La captació de persones voluntàries esdevé una tasca clau per a les entitats. El procés de selecció és cabdal i ens ofereix l’oportunitat de conèixer la persona; les seves motivacions, interessos i capacitats, i a l’hora explorar si és idònia per al lloc que voldrem cobrir.

ESTRATÈGIA DE RECERCA

· Recerca puntual: Activitat de reclam puntual un cop l’any. També crides en funció de necessitats específiques. 

· Recerca continuada: Crides de voluntariat que es faran de forma regular.

DEFINICIÓ DE L’OFERTA

· General : Les crides s’adrecen a la població en general sense establir criteris restrictius.

· Específiques: Les tasques a desenvolupar pel voluntari i la disponibilitat requerida dependran de cadascun dels projectes de l’entitat.

MECANISMES DE CAPTACIÓ

· Borses de Voluntariat: Pròpia, Comarcal i Nacional

· Espai web de l’entitat i xarxes socials

· Fulletó informatiu: Haurà d’incloure nom, objectiu, activitats i via de contacte de l’entitat. S’haurà de dissenyar, imprimir i repartir.

· Sessions de sensibilització: Vídeos, entrevistes, articles a la premsa donant el testimoniatge d’alguna de les diferents branques del voluntariat que es faran publiques (revistes, diaris i/o televisió) amb la freqüència que el grup motor decideixi anualment en el seu planning d’actuació.

· Recursos audiovisuals

· Escoles: Focalitzar en experiències vivencials com el Let’s Clean Up Europe. Projectes d’Aprenentatges i Servei dirigits a alumnes de 4t d’ESO. Projecte Comunitari de Tona.

· Entitats i associacions: Utilitzar xarxes d’associacions ja existents per donar més ressò a la creació i manteniment del Voluntariat de Tona . Prioritzar algunes entitats del Registre Municipal d’Entitats

 

Una vegada l’entitat tingui feta la captació de persones candidates per fer de voluntaris, es realitzarà la selecció.

La selecció de voluntaris implica escollir a la persona més adient entre tots aquells candidats que es presentin a l’entitat.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 • S’hauran de definir uns criteris de selecció tenint en compte que: Tothom és potencialment bo per ser voluntari!
 • Durant la captació general de voluntaris caldrà prendre nota de les característiques de cadascun dels voluntaris i buscar quina necessitat poden cobrir amb el seu perfil.
 • En la selecció per a necessitats concretes caldrà elaborar prèviament els perfils de persones voluntàries que ens semblen necessaris.

TÈCNIQUES DE SELECCIÓ

Per al procés de selecció proposem bàsicament dos tipus d’activitats:

a) Xerrada: La xerrada ens servirà per informar als candidats sobre la nostra organització. Es pot utilitzar el moment de trobada perquè ens facin arribar el seu currículum (si s’escau) i/o que responguin un petit qüestionari (que ens pot ajudar a fer la primera selecció)

b) Entrevista: L’entrevista ens podrà donar informació sobre les aptituds, motivacions i interessos dels possibles voluntaris y poder orientar-los, d’aquesta manera, cap a un tipus de voluntariat o una altre sempre amb la finalitat d’aprofitar millor el seu potencial.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

ABANS DE L’ENTREVISTA

S’ha de definir quines persones seran les responsables de fer l’entrevista en nom de l’entitat. Tot i que les entrevistes han de ser individualitzades (perquè aquest és el clima que afavoreix que la persona se senti més còmode per parlar de les seves motivacions i expectatives), ens sembla adient introduir la figura d’un voluntari que servirà d’acompanyament i suport del procés.                                                                                                          
Cal planificar l’entrevista amb antelació perquè això ens permetrà generar bon entorn i estar en una disposició actitudinal d’atenció completa cap a la persona que entrevistem.

DURANT L’ENTREVISTA

Els objectius de l’entrevista haurien de:

 • Facilitar informació als candidats sobre l’entitat. La informació de l’entitat ha de ser clara i transparent
 • Descriure bé l’oferta per la qual s’ha interessat
 • Obtenir informació sobre el voluntari/a. Conèixer la persona, interessos i capacitats. Expectatives i motivacions.
 • Experiències. Disponibilitat.
 • Grau de compromís.
 • Resoldre dubtes.

 

DESPRÉS DE L’ENTREVISTA

Després de l’entrevista:

 • Caldrà valorar amb l’equip la seva incorporació o no a l’entitat i si és idònia per al lloc que volem cobrir.
 • Si s’acorda la incorporació, posteriorment s’acompanyarà perquè s’integri al projecte i a l’equip.

La fase d’Acollida és fonamental perquè permet establir una relació propera i de compromís mutu entre entitat i persona voluntària. Serà el moment de definir les tasques que durà a terme, amb quines persones col·laborarà, amb quins materials comptarà i quina serà la seva disponibilitat.

És un espai que s’utilitzarà per informar sobre la missió i els valors de l’entitat, acompanyar i alhora detectar les inquietuds que tingui la persona voluntària tant en les tasques a realitzar com en les necessitats formatives. Ha de sentir que formarà part de l’entitat i que la seva tasca serà rellevant per aquesta.

OBJECTIUS DE L’ACOLLIDA

 • Recollir les dades personals de la persona voluntària
 • Verificar que compte amb el certificat negatiu d’antecedents de delictes de naturalesa sexual https://www.registrocivilpenales.com/
 • Signar el full de compromís
 • Signar full de drets d’imatge

Demanar l’autorització dels tutors legals (en el cas de les persones menors d’edat). Repassar conjuntament i entregar els Drets i Deures de la persona voluntària

DRETS I DEURES DELS VOLUNTARIS

DRETS DELS VOLUNTARIS

1.- Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi.

2.- Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences.

3.- Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent.

4.- Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.

5.- Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat.

6.- Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la normativa vigent.

7.- Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat.

8.- Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions.

9.- Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat.

10.- Rescabalar-se, si així ho acorden amb l’entitat de voluntariat en què duen a terme l’acció voluntària, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar.

11.- Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjuntament, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú.

12.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la junta directiva o dels mandataris de l’associació.

13.- Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

14.- Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.

15.- Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.


BASE LEGAL

Llei 25/2015 del 30 de juliol del voluntariat i de foment de l’associacionisme.


DEURES DELS VOLUNTARIS

1.- Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per a fer efectiu un treball coordinat en els programes.

2.- Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per a l’acompliment de la tasca.

3.- Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat i els seus principis i valors.

4.- Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.

5.- Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació.

6.- Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.

7.- Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.

8.- Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries

9.- Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen.

DRETS I DEURES DE L’ENTITAT

DRETS DE L’ENTITAT

a) Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament intern i els programes que s’han de

b) Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat.

c) Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder realitzar adequadament la seva

d) Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís.

DEURES DE L’ENTITAT

a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.

b) Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi.

c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del voluntari.

d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat.

e) Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent.

f) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti, com a mínim, la seva condició de voluntari.

g) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat, que s’estableix en la lletra h.

h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat, fent-hi constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades, i també la formació feta i la durada.

i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.

j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.

k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment del voluntari.

l) Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent.

m) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades.

n) Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar.

o) Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.

DRETS I DEURES DELS DESTINATARIS

DRETS DELS DESTINATARIS

a) Rebre una acció voluntària que respecti llur dignitat i intimitat personal i familiar i llurs conviccions polítiques, religioses o de qualsevol tipus, evitant tota discriminació.

b) Disposar d’informació actualitzada sobre els programes de les actuacions que els afecten, prèviament i en qualsevol fase del procés.

c) Aconseguir la intervenció dels responsables de les entitats d’acció voluntària en el supòsit que sorgeixin conflictes amb el voluntari.

d) Sol·licitar i obtenir la substitució del voluntari assignat si existeixen causes que ho justifiquen, o bé prescindir de l’acció voluntària sota llur responsabilitat.

e) Participar activament en l’avaluació dels programes de voluntariat de què han estat beneficiaris.

DEURES DELS DESTINATARIS

a) Col·laborar, sempre que sigui possible, amb el voluntari, respectant-lo i facilitant-li la feina.

b) No oferir contraprestacions, monetàries o en espècie, als voluntaris per l’acció que han dut a terme.

c) Notificar amb suficient antelació a l’entitat que es vol prescindir del programa d’acció voluntària.

d) No exigir als voluntaris actuacions que no corresponen a la naturalesa de l’acció voluntària.

INICI

Una bona incorporació de les persones voluntàries requereix temps per conèixer-les en tots els aspectes.

ACOMPANYAMENT

És el moment en què la persona voluntària passa a ser part de l’entitat. En aquesta fase, li cal una persona referent de l’entitat que l’acompanyi en els primers moments de la seva acció voluntària.

FULL DE COMPROMÍS I RESPONSABILITAT CIVIL

En la fase d’incorporació podeu acordar de signar el full de compromís, si no ho heu fet durant l’Acollida, tot deixant clares les línies de treball de l’entitat a la persona voluntària, i les funcions i les tasques que hi desenvoluparà. Així mateix, cal procedir a incorporar aquest voluntari/a a la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents de l’entitat. És el moment de donar-li l’objecte o dispositiu que l’acreditarà davant els beneficiaris i la pròpia organització (distintiu, vestuari, o altres).

PRESENTACIÓ I FUNCIONS

La figura de Coordinació de Voluntariat serà l’encarregada d’acompanyar la persona en el moment de la incorporació, i caldrà que la faci sentir part de l’entitat, tot assegurant-se que té ben clara la tasca que durà a terme dins la missió global al costat d’altres persones. Li presentarà tot l’equip de l’entitat i li recordarà els límits de l’actuació voluntària.

La formació de les persones voluntàries és un deure respecte als col·lectius amb els que treballem, que tenen el dret de rebre la millor atenció en les diferents actuacions, i respecte a les persones voluntàries, que tenen el dret de desenvolupar la seva tasca de la millor forma possible.
Per desenvolupar aquesta tasca comptem amb el Pla de formació del voluntariat on s’explica de forma detallada com organitzem la
formació i que té com a objectius principals:
– Donar resposta a les necessitats formatives dels voluntaris/es i
oferir-los eines i recursos formatius.
– Garantir que els voluntaris tinguin els coneixements i habilitats
bàsiques necessàries per al desenvolupament de les seves activitats i
també per entendre millor al col·lectiu al que s’adrecen.

COM ÉS LA FORMACIÓ QUE FEM ALS VOLUNTARIS/ES?

 • Continuada i constant al llarg de tot el període en el que participen com a voluntaris.
 • Personalitzada, atenent a les diferents característiques personals i a la funció del voluntari.
 • Participativa, propiciant les aportacions personals, l’experiència vivencial i potenciant les experiències formatives en grup.
 • Amb diversitat de formats, on es combinen formacions presencials, semi-presencials, tallers, xerrades, etc.
 • Transformadora, es pensa en espais formatius que tant pel seu contingut com pel seu format puguin esdevenir moments de
  canvi, punts de inflexió, que motivin la reflexió personal i el raonament crític

FORMACIÓ BÀSICA DEL VOLUNTARIAT

La Formació bàsica va dirigida als nous voluntaris/àries de l’entitat i és comuna i obligatòria per a totes les persones que volen participar als programes de voluntariat de Voluntaris Tona. Aquesta formació s’ha de realitzar abans d’iniciar l’activitat voluntària.

Continguts de la formació:
– Qui som? (breu explicació de la nostra entitat)
– Què és el voluntariat, què implica ser voluntari i quin és el compromís de la persona voluntària.
– La Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme (25/2015) que recull els drets i deures de les persones voluntàries
– Informacions pràctiques pel funcionament del voluntariat: eines de gestió, coordinació, canals de comunicació, seguiment de la tasca de voluntariat, dates importants (si s’escau).
– Informació sobre la pòlissa de l’assegurança i el seu funcionament.


Punts claus
El nou voluntari rep aquesta formació en el moment en el que s’incorpora com a nou voluntari i per tant cal posar al seu abast (impresa, per correu electrònic, etc.) tota la documentació.
El més important d’aquesta primera formació es que el voluntari conegui quin és el tipus de voluntariat que proposem des de Voluntaris Tona. S’han de transmetre amb claredat conceptes com el compromís, procés d’aprenentatge, autonomia i participació, que entre altres, són claus pel nostre model de voluntariat.

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER PROGRAMA

Per a cada programa de voluntariat, les persones voluntàries reben una formació específica en l’àmbit en el que desenvoluparan la seva tasca. Aquesta formació pot venir donada a través del testimoniatge d’un altre voluntari que el formi.

Continguts
Formació inicial. Es realitza abans d’iniciar l’activitat i a poder ser en grup. La sessió formativa la fa el responsable del programa i/o un voluntari a qui se li ha donat aquesta responsabilitat. S’acompanya amb un dossier formatiu i altres materials que els voluntaris tindran a la seva disposició en format electrònic. Aquesta documentació específica pot incloure informació sobre els objectius de treball, col·lectiu amb el que treballaran, el seu paper com a voluntaris, metodologia i eines de treball, normatives internes, etc. És imprescindible fer un acompanyament al nou voluntari en qualitat de primera visita al centre on es durà a terme el projecte amb altres voluntaris/es i s’aprofitarà per conèixer l’entorn i les persones referents per l’activitat.
Formació continuada. Creiem que poder oferir una formació continuada al llarg de la trajectòria voluntària millorarà l’acompanyament dels voluntaris. Cada programa organitzarà, en funció de les necessitats, diferents propostes formatives ( xerrades, taules rodones, tallers d’habilitats bàsiques, etc.) per facilitar la tasca voluntària. Segons les temàtiques programades, aquestes formacions poden ser específiques de cada programa, per tota una àrea (per exemple tots els programes socioeducatius) o entre diferents programes amb necessitats similars
Punts claus
Tal i com hem dit abans amb el seguiment, la millor forma de comunicar i formar és amb el contacte amb els voluntaris. Per tant, també hem de donar un caràcter formatiu a les activitats de coordinació del grup de voluntaris de cada programa.
És essencial programar formacions dinàmiques i participatives que aportin coneixements i que, alhora, possibilitin l’intercanvi d’experiències, la reflexió i la generació de consciència entorn la realitat dels diferents col·lectius amb els que treballen als programes.
Tot i que cada programa de voluntariat defineix la seva oferta formativa en funció de la seva realitat, és un valor afegit poder compartir propostes i dinàmiques entre els diferents programes per anar aprenent i millorant la formació que oferim.

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES 
 
Junt amb altres entitats del poble i fent xarxa dels recursos de que es disposa, un cop a l’any com a mínim s’organitzaran altres activitats formatives (tallers monogràfics, seminaris, jornades, etc.) sobre diferents àmbits amb els quals treballa (cooperació, salut i sexualitat, reducció del risc en el consum de substàncies, discapacitat i capacitats diverses, etc.).
 
RECURSOS PER A LA FORMACIÓ
 
El Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) constitueix un programa formatiu adreçat al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda.
 

És la fase del procés on es realitza un seguiment i acompanyament d’ajuda al voluntari perquè se senti recolzat per l’organització, i alhora contribueix a la visualització i el reconeixement de la tasca que aquestes persones porten a terme en l’entitat.
És important generar un bon vincle entre l’entitat i la persona voluntària, i també és necessari poder comptar amb espais estables de contacte entre la persona referent i la persona voluntària per poder:

 • Conèixer millor a la persona
 • Conèixer i reconduir les seves motivacions
 • Orientar i ajudar a consolidar la tasca
 • Detectar les seves necessitats formatives
 • Preveure situacions conflictives o problemàtiques

OBJECTIUS DE L’ACOMPANYAMENT

 • Acompanyar, assessorar i avaluar, conjuntament, la tasca que es va desenvolupant.
 • Conèixer millor els interessos i motivacions de la persona voluntària.
 • Facilitar la identificació de la persona voluntària amb l’organització i amb la tasca que aquesta desenvolupa.
 • Treballar la motivació i implicació de la persona voluntària.
 • Generar canals de participació i presa de decisions que permetin a la persona voluntària assolir una major responsabilitat i autonomia.
 • Reconèixer la tasca que la persona està desenvolupant i posar-les en valor respecte al global de l’entitat.

  La persona responsable de la coordinació de l’equip de voluntariat ha de definir les pautes, eines i metodologies que es faran servir.

MOTIUS

Hi ha diversos motius pels quals una persona decideix interrompre o finalitzar la seva acció voluntària: incompatibilitat, desacords, altres motivacions ..

VALORACIÓ DE LA TASCA I RECONEIXEMENT

La finalització del vincle entre la persona voluntària i l’entitat és una fase que cal cuidar igual que fem en l’acollida. Cal destinar un temps a conèixer els motius que han portat la persona a voler sortir de l’entitat; cal poder fer una valoració amb ella de la seva experiència viscuda, tot acompanyant-la, si és possible, a ressaltar els aspectes positius i agraint-li la tasca realitzada.
Cal deixar sempre una porta oberta per possibles col·laboracions futures, comunicar-ho a la resta de persones del seu àmbit i oferir la possibilitat d’un certificat per la seva participació en les diferents tasques voluntaries.

PLA DE VOLUNTARIAT DE TONA

Si voleu contactar amb nosaltres us podeu dirigir 
al correu  [email protected]
i al telèfon 722 274 400